Kurulamayacak Tesisler

02/02/2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği Madde 54 ile Kurulamayacak Tesisler aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Kurulamayacak tesisler
02.02.2019 Tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete (R.G.) ‘de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 54 1. ve 2. fıkraları, 27.05.2021 Tarih ve 31493 Sayılı R.G. ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi 05/08/2021 Tarih ve 2021/02 Sayılı Müteşebbis Heyet Kurulu Kararı gereği, OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 54 ‘te yer alan ve aşağıda belirtilmiş “Kurulamayacak Tesisler” listesi geçerliliğini korumaktadır: 02.02.2019 Tarih ve 30674 sayılı R.G. ‘de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
MADDE 54 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) İhtisas OSB’nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB’lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle berteraf edilmesine yönelik tesisler,
9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,
kurulamaz.
(2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,
b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler,
müstesnadır.
Buna ilaveten 29/01/2020 Tarih ve 2020/01 Sayılı Müteşebbis Heyet Kurulu Kararı gereği Bölge sınırlarında Karar tarihi itibariyle aşağıdaki faaliyetlere de izin verilmemektedir.
1. Her türlü metal, alaşımdan oluşan döküm işi yapan kuruluşlar,
2. Her türlü kağıt, metal, plastik, naylon, lastik, kauçuk, cam, iplik, ambalaj atığı, tıbbi atık, vb. atık sınıfına giren tüm malzemelerin depolanması, ayrıştırılması, toplama-ayırma, geri dönüşüm tesisleri,
3. Tekstil boyama, terbiye, baskı, apreleme,
4. Üretim yapmayan depo tesisleri,
5. Her türlü metal, alaşım, vb. kaplama tesisleri.
Mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir.
Ayrıca;
Mevcut tesislerin hakkı korunacak olup, kapasite artışına veya lisans değişikliğine izin verilmeyecektir. Kiracı olarak faaliyet gösteren yerler için, aynı faaliyet konusunda yeni kiralamalara izin verilmeyecektir.