» Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

» 4562 Sayılı Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
» 5393 Sayılı Belediye Kanunu
» 2872 Sayılı Çevre Kanunu 
» 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu
» 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
» 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
» 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
» 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
» 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
» 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
» 3194 Sayılı İmar Kanunu
» 2872 Sayılı Çevre Kanunu
» 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
» 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu
» 2644 Sayılı Tapu Kanunu
» 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
» 1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
» 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
» 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
» 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
» 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
» 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
» 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
» 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
» 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu
» 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
» 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
» 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
» 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
» 4857 Sayılı İş Kanunu
» 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
» 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
» 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
» 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu
» 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
» 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
» 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
» 6183 Sayılı AMME Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun
» 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Çevre Mevzuatı

»   2872 Sayılı Çevre Kanunu
» 19037 Sayılı  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
»   7118 Sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
» 13887 Sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
» 15051 Sayılı Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
» 20817 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
» 19193 Sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
» 11218 Sayılı Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili
Hakkında Yönetmelik
» 20235 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Yönetmeliği
»   5401 Sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
» 12188 Sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
» 23694 Sayılı  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
» 23490 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik
» 10799 Sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
» 19678 Sayılı Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
» 13481 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
»   7221 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
» 15381 Sayılı Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği
»   9638 Sayılı Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
» 15572 Sayılı Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği
» 23273 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
» 14026 Sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
» 25883 Sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği
» 32659 Sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği