4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, OSB’leri ” Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlamaktadır.

Türkiye’de OSB’lerin kuruluş amaçları;
· Sanayinin disipline edilmesi,
· Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması,
· Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması,
· Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması,
· Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi,
· Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması,
· Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi,
· Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanmasıdır.

Mer’i mevzuata göre beş ayrı statüde OSB bulunmaktadır.
· Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı KARMA OSB,
· Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı İHTİSAS OSB,
· Gerçek kişiler veya Tüzel kişilerce kendi mülkleri üzerine kuracakları ÖZEL OSB,
· Tarım sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (TDİ), (2011/Geçici 10. md.)
· Uzun yıllar önce çeşitli sebeplerle bir arada oluşarak faaliyet gösteren sanayi tesislerinin bulunduğu alanın OSB’ye dönüştürülmesi amacıyla kurulan ISLAH OSB, (2011/Geçici 8. md.)

Ayrıca, genel idare giderleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kredi kullanan OSB’ler ve Kredi Kullanmayan OSB’lerde diye de OSB’ler tanımlanırlar.

Türkiye’ de, şu anda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sicil numarası verilerek tüzel kişilik kazanmış 311 OSB ve yine aynı kanunla “OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak üzere” kurulmuş tek yasal OSB Üst Kuruluşu mevcuttur.

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri konusunda bilgi almak için T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi’ne başvurabilirsiniz.